Directors - About TMSO

As of April 1, 2021

Directors, Councilors

President
 • Seiichi KONDO
Managing Director
 • Kazuya NAITO
Directors
 • Daisuke ISHIDA
 • Taro IWASHIRO
 • Seiji KOSUGE
 • Mitsushi SAIKI
 • Osamu NAITO
 • Shinji NAKATANI
 • Rumi FURUYA
Auditors
 • Hiroyuki TOYA
 • Atsushi HENTONA
Councilors
 • Shigeru ISHIGE
 • Nobuko IRIE
 • Bin EBISAWA
 • Shigemi OOSAKI
 • Seiji CHOKI
 • Keita NISHIZAWA
 • Noriko HACHIYA
 • Yuji FUJITA
 • Tamiko MATSUBA

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director
 • Kazuya NAITO
Director of Artistic Planning
 • Tetsuki KUNISHIO
Management and Administrative Department
 • ●Kota KAKU
 • ○ Taku FUJIWARA
 • ◆ Koji ABE
 • ◆ Masayo ENOMOTO
 • ◇ Mizuho KOMIYA
 • ◇ Kentaro TAKESUE(Additional post)
 • ◇ Aya NAKAGAWA
 • ◇ Sayaka YOKOTA(Additional post)
 • Yuri KANAI
 • Yasuhiro MIYAWAKI(Additional post)
 • Yuko KANESHIGE
 • Yuta NISHIOKA
 • Kotomi WATANABE
Artistic Management Department
 • ●Yoshiye KURIMORI
 • ○ Keiko ITONAGA
 • ○ Katsuro YAMANO
 • ◆ Kentaro ASAMI
 • ◆ Goya TATEOKA
 • ◇ Nobutaka UESUGI
 • ◇ Mariko KOMATSU
 • ◇ Kentaro TAKESUE
 • ◇ Mito MURATA
 • ◇ Sayaka YOKOTA
 • Stacy WANG
 • Aya TSUZUKI
 • Yasuhiro MIYAWAKI
 • Hidenori SANO
 • Aria FUJIMAKI
Public Communications and Sales Department
 • ●Kota KAKU(Additional post)
 • ◆ Dai SHIMBORI
 • ◇ Mizuho KOMIYA(Additional post)
 • ◇ Mayumi TAKAHASHI
 • Atsuya ISHIKAWA
 • Takeshi SAKAMOTO
 • Makoto SUZUKI
 • Yukimi NOGUCHI
 • Yoko SHOJI